Tautsaimniecības komitejas 21.10.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 21.10.2019. darba kārtība

21.10.2019, plkst. 10.00
Sēžu zāle – Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”” izdošanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”” izdošanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”” izdošanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”” izdošanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
11. Par līdzfinansējumu Opekalna evaņģēliski luteriskās draudzes projektam.
12. Par nobrauktuves izveidošanu.
13. Informatīvs ziņojums par lauksaimniecības zemju apmežošanu.
14. SLĒGTĀ DAĻA.

Skip to content