Tautsaimniecības komitejas 21.10.2019. darba kārtība

21.10.2019, plkst. 10.00
Sēžu zāle – Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”” izdošanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”” izdošanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”” izdošanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”” izdošanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”” izdošanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
11. Par līdzfinansējumu Opekalna evaņģēliski luteriskās draudzes projektam.
12. Par nobrauktuves izveidošanu.
13. Informatīvs ziņojums par lauksaimniecības zemju apmežošanu.
14. SLĒGTĀ DAĻA.