Atbalsta priekšlikumu par Ilzenes parka statusa maiņu

 Alūksnes novada domes 28. novembra sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumu par aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma statusa atcelšanu Ilzenes parkam, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā.

 Ar priekšlikumu par valsts nozīmes statusa atcelšanu Ilzenes parkam Alūksnes novada pašvaldībā vērsusies Dabas aizsardzības pārvalde. Pēc tās pasūtījuma SIA “LABIE KOKI eksperti” ir izstrādājuši parka rekonstrukcijas projektu, kurā speciālisti norāda, ka teritorija nav tikusi apsaimniekota, līdz ar to izplatījušās invazīvas lakstaugu sugas, kā arī savairojušies koku sējeņi. Teritorijā šobrīd izveidojies platlapju koku mežs ar dažviet aizaugušu pamežu. Kopumā Ilzenes parka teritorijā novērtēti 840 koku un 91 koku grupa, un analizēts, ka tikai 38 koki (4,5 % no visiem teritorijā esošajiem kokiem) ir dendroloģiski reti.

 Jāņem vērā, ka saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 49. punktu, koku ciršana un dendroloģisko stādījumu atjaunošana šādā teritorijā ir atļauta saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projektu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas. Ilzenes parka rekonstrukcijas projekts ir izstrādāts tikai 2018. gadā, līdz ar to ar projekta trūkumu arī ir daļēji izskaidrojums tas, kāpēc teritorija nav tikusi apsaimniekota.

 Teritorija pēc kopējā ainavas novērtējuma ir degradēta, aizaugusi un apauguma dēļ nav nolasāma parka struktūra. Pēc kultūrvēsturisko vērtību novērtējuma Ilzenes muižas kompleksam un parkam ir liels potenciāls, kaut nav daudz vizuālo materiālu par muižas un parka agrāko izskatu, saglabājušās ir gan ēkas, gan lieli un veci koki, kas varētu būt pamats jaunajai ainavai. Citzemju sugas koncentrētas parka austrumu daļā, bet, ņemot vērā to fizisko stāvokli un vecumu, koki nav vērtējami kā īpaša dendroloģiskā vērtība parkā, kuras dēļ būtu nepieciešams saglabāt dendroloģisko stādījumu statusu “Ilzenes parkam’.

 Atceļot aizsargājamo dendroloģisko stādījumu statusu teritorijas apsaimniekošana turpmāk būtu veicama saskaņā ar izstrādāto rekonstrukcijas projektu un, ievērojot visas uz teritoriju attiecināmās normatīvajos aktos noteiktās prasības. Savukārt, attīstot teritoriju, galvenais uzsvars nebūtu liekams uz dendroloģiskajiem stādījumiem, kas parkā saglabājušies ļoti maz, bet gan uz teritorijā izteikti sastopamākām vērtībām.

 Domes lēmums tiks nosūtīts Dabas aizsardzības pārvaldei, kura šobrīd gatavo nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Ministru kabinetam, kas pieņems gala lēmumu par parka statusu.