Alūksnes novada domes 18.12.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 18.12.2019. sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE

SĒDE Nr. 15

18.12.2019., plkst. 10:00

Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Sēžu zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3694 002 0145 un 3694 002 0146, “Pārlīči”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Medību koordinācijas komisija” nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par darba attiecību izbeigšanu  ar Elitu JANSONI.
 5. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.
 6. Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumā Nr. 121 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2019. gadam aktualizēšanu”.
 8. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2010. gada 23. decembra nolikumā Nr. 12/2010 “Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas nolikums”.
 10. Par aizņēmumu ELFLA projektu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošanu īstenošanai.
 11. Par līdzekļu piešķiršanu jumta remontam.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 13. Par finansējuma piešķiršanu.
 14. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 16. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2020. gadā.
 17. Par saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” izdošanu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
Skip to content