Alūksnes novada domes 28.01.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 28.01.2020. sēdes darba kārtība

28.01.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi.
3. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Ceriņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”.
5. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2020. – 2022. gadam apstiprināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par noteikumu Nr. _/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumos Nr. 6/2018 “Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process”.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
11. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu.
12. Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
13. Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
14. Par pabalstu bijušajai Mālupes pagasta padomes priekšsēdētājai.
15. Par Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāju.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
17. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu.
18. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
19. Par Apes novada iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšanu.
20. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
21. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Anitu GRĪVNIECI.
22. Informācija.

SLĒGTĀ DAĻĀ:
23. [..].

Skip to content