Atgādinām - nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jāpiesakās līdz februārim - Alūksnes novads

Atgādinām – nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jāpiesakās līdz februārim

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem paredz, kādas iedzīvotāju grupas var saņemt nodokļa atvieglojumus. Atvieglojumu saņemšanai jāpiesakās līdz 1. februārim.

Minētie saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atvieglojumu var saņemt:

  • maznodrošinātās personas (personām, kam piešķirts maznodrošinātā statuss, nodokļa atvieglojumu pašvaldība piešķir automātiski),
  • nestrādājoši vientuļie pensionāri, nestrādājošas vientuļās personas ar I vai II grupas invaliditāti,
  • personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar nepilngadīgu personu ar I vai II grupas invaliditāti (bērns, mazbērns, brālis, māsa),
  • personas, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir aprūpē apgādnieka pensiju saņemošs bērns un kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar šo bērnu, arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina izglītības iegūšanu dienas nodaļā, kā arī, ja īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir šāds bērns.

Personām, kas atbilst iepriekš minētajām kategorijām (izņemot maznodrošinātos), līdz 2020. gada 1. februārim pašvaldībā vai attiecīgā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums, jāiesniedz pieteikums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pašvaldība var piešķirt īpašniekiem, kuri ar pašvaldību ir noslēguši līgumu par sava īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedrības vajadzībām, kā arī tām personām, kuras ir veikušas sev piederošo ēku vai būvju fasādes restaurāciju, atjaunošanu vai pārbūvi. Arī šīm kategorijām pašvaldība atvieglojumu piešķir, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju. Iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par ēkām vai būvēm, kam veikta fasādes restaurācija, atjaunošana vai pārbūve, līdz šim izmantojuši 10 ēku īpašnieki.

Ar nodokļa atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem un kārtību var iepazīties pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.20/2017 “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, kas publicēti www.aluksne.lv ŠEIT.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratorēm Ināru Kapulinsku vai Mārīti Jaudzemu pa tālruņiem 64381497, 25778897 vai rakstot uz e-pastu: inara.kapulinska@aluksne.lv vai marite.jaudzema@aluksne.lv. Konsultācijas klātienē – Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content