Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.02.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 10.02.2020. darba kārtība

10.02.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par dalības maksas apstiprināšanu.
  3. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
  4. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
  5. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
  6. Par Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm” precizēšanu.
  7. Par darba attiecību izbeigšanu ar Lieni ZIRDZIŅU.
  8. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
  9. Alūksnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2019. gadā.
  10. Informācija “Alūksnes novada pašvaldības loma Vidzemes deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā”.
Skip to content