Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS” iesaistās ERASMUS+ programmas projektā

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”  sākot ar 2019. gada 1. septembri iesaistījās ERASMUS+ programmas projektā „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” (“IKT un robotika pirmsskolas izglītībā: atraktīvāks mācīšanās veids!”). Projekts tiks īstenots divus gadus. Projekta finansējums 22 020 EUR jeb 100% apmērā no Erasmus+ programmas līdzekļiem.

Projekta laikā bērni pilnveidos savas prasmes, attīstīs sadarbību un atbildību, izgatavos materiālus un piedalīsies aktivitātēs, izjūtot radošuma prieku. Ar šo projektu būs iespēja uzlabot skolotāju un bērnu digitālās prasmes un integrēt IKT un robotiku mācību aktivitātēs. Projekta laikā tiek organizētas skolotāju mācīšanās un apmācības aktivitātes sadarbībā ar partneriem no Grieķijas, Spānijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas.  

Tehnoloģijas ir vērtīgs rīks mācību procesa uzlabošanai pirmsskolas izglītības posmā, jo tās rada jaunu mācību vidi, kas ir pievilcīgāka un patīkamāka bērniem, un zināšanu apguvei ir nepieciešama bērnu aktīva līdzdalība izglītības procesā, pārvēršot viņus no pasīvajiem vērotājiem par informācijas un zināšanu radītājiem.

Projekta mērķis ir integrēt tehnoloģijas un viedās ierīces ikdienas mācību procesā, kas ļauj bērniem mācīties spēlējoties, izmantojot savam vecumam atbilstošas aktivitātes, attīstīt bērnu kritisko domāšanu, mācīšanās un sociālās prasmes, iniciatīvu un uzņēmējdarbību. Bērnu spēju un prasmju attīstīšana saistībā ar novērošanu, izpēti, veicinās patstāvīgu mācīšanos, attīstīs sadarbības un atbildības prasmes, spēlējoties ar citiem bērniem. Bērni, iepazīstot citu projekta partnervalstu kultūru, bērnu darbus, projekta aktivitātes sapratīs dažādību, tādējādi stiprinās Eiropas identitāti. Darbojoties projektā bērniem ir iespēja mācīties  angļu valodu pēc savām spējām. Bērni un skolotāji iegūs zināšanas par tehnoloģiju izmantošanu un uzlabos mācīšanās, tehniskās un digitālās prasmes. Skolotāji izveidos jaunu, bērniem pievilcīgāku, izglītojošu vidi, izmantojot jaunu aprīkojumu (planšetdatorus, robotus, Lego robotiku savā pirmsskolas iestādē).

Pirmā partnervalstu tikšanās notika Grieķijā, Trikala, kas ir projekta koordinētāja valsts. No mūsu izglītības iestādes piedalījās četri pedagogi, kuri iepazinās ar kolēģiem no partnervalstīm, apmainījās ar projekta materiāliem, piedalījās praktiskās aktivitātēs darbā ar Bee-Bot robotiem, vēroja robotikas demonstrējumus, izmēģināja jaunus interaktīvus rīkus un aplikācijas. Projekta koordinatore Anna Magkiosi no Grieķijas dalījās pieredzē par dažādu interaktīvu programmu izmantošanu mācību procesā, programmēšanas pamatu apgūšanu. Izglītības iestādes pedagogi, iesaistoties projektā, gūs jaunas zināšanas un pieredzi, jo moderno tehnoloģiju iekļaušana ikdienas darbā ir neatņemama sastāvdaļa, bet svarīgi šīs tehnoloģijas izmantot jēgpilni un tā, lai to izmantošana bērniem nekaitētu, bet mācību procesu padarītu interesantu un pievilcīgu.

Vizītes laikā  projekta dalībnieki tikās ar Trikala pašvaldības pārstāvjiem un pašvaldības vadītāju Dimitris Papastergis un iepazīstināja ar mūsu projektu, valstīm, kas piedalās projektā. Savukārt pašvaldības pārstāvji lepojās ar savu paveikto iedzīvotāju labā un pilsētas attīstībā.

Saskaņā ar plānotajām projekta aktivitātēm, paveiktais katru mēnesi tiek atspoguļots e-Twinning  vietnē. Aktīvi piedaloties Vides izglītības fonda organizētajās Ekoskolu Rīcības dienās, ieguvām vienu  Bee-Bot robotu, ar kuru programmēšanas pamatus apgūst sešgadīgie bērni. Par projekta līdzekļiem izglītības iestāde iegādājās vēl četrus Bee-Bot robotus, lai programmēšanas pamatu  prasmes varētu apgūt visi 5-6 gadus veci bērni.

Projekta aktivitātes ir izglītojošas un interesantas ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem, tāpēc iegūto pieredzi nodosim citiem izglītības iestādes pedagogiem un bērnu vecākiem, kā arī pēc projekta varēsim dalīties labajā praksē ar citām pirmsskolām novadā un valstī.

Modrīte VOSKA,
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītāja

 

 

Skip to content