Atkārtota Sociālo, izglītības, kultūras jautājumu komitejas sēde 12.02.2020. - Alūksnes novads

Atkārtota Sociālo, izglītības, kultūras jautājumu komitejas sēde 12.02.2020.

Ņemot vērā, ka izsludinātajā 10.02.2020. Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē netika nodrošināts komitejas locekļu vairākums, atkārtota Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde tiek sasaukta  12.02.2020. pulksten 10.00, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, zālē 1.stāvā.

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par dalības maksas apstiprināšanu.
  3. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
  4. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
  5. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
  6. Par Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm” precizēšanu.
  7. Par 2019. gada 26. septembra Alūksnes novada domes lēmuma Nr. 272 “Par saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
  8. Par darba attiecību izbeigšanu ar Lieni ZIRDZIŅU.
  9. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli.
  10. Alūksnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2019. gadā.
Skip to content