Tautsaimniecības komitejas 16.03.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 16.03.2020. sēdes darba kārtība

16.03.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, zālē 1. stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” izdošanu.
  4. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  5. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr.5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” precizēšanu.

 

Skip to content