Finanšu komitejas 21.12.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.12.2020. darba kārtība

21.12.2020, plkst. 10:00

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0144, “Jaunmežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3660 001 0124, “Mētras”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Drusku ferma”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pērles 8”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3658 002 0323 īpašumā Liepu ielā 2, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0135 īpašumā “Grauzdiņi”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par cirsmas īpašumā “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par cirsmu paketes īpašumā “Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2020. – 2022.gadam apstiprināšanu”.
 10. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
 11. Par Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmuma Nr. 10 “Par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 12. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
 13. Par projektu “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā”.
 14. Par projektu “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā”.
 15. Par projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana”.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr. 303 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 17. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ēkas remontu.
 18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu apkures sistēmas atjaunošanai.
 19. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem būvprojektu izstrādei.
 20. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2021.gadā.
 21. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
 22. Par Kalncempju pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
 23. Par Pededzes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.
 24. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” izdošanu.
Skip to content