Finanšu komitejas 21.01.2020. darba kārtība

21.01.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas [..], Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par dzīvojamās mājas [..], Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmala”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0305, “Dzelmes”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmuma Nr. 94 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021.gadā.
 8. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem.
 9. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.01.2020. noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”.
 12. Par apbūves tiesību pieņemšanu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras izveidei
 13. Par apbūves tiesības pieņemšanu.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 15. Par Alūksnes novada pašvaldības budžeta papildu finansējuma sadali.

 

 

Skip to content