Kopīgās komiteju sēdes 14.06.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Kopīgās komiteju sēdes 14.06.2021. darba kārtība

14.06.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 007 0090 īpašumā “Iras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmu paketes īpašumos “Upmalas” un “Brāļu kapi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” – 11, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” izdošanu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 8. Par Alūksnes novada domes 2021. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
 9. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Specializētās darbnīcas”, “Dienas aprūpes centrs bērniem” un “Sociālās rehabilitācijas centrs” izveidošanu.
 10. Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 12. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 3/2018 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju””.
 13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 29.04.2021. lēmumā Nr. 108 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
 14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
 15. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
 16. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
 17. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Izglītības un sporta centra izveidei.
 18. Par aizņēmumu investīciju projekta “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” īstenošanai.
 19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 20. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.
 21. Ziņojums par kapitālsabiedrībām.
Skip to content