Finanšu komitejas 22.07.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.07.2021. sēdes darba kārtība

22.07.2021., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Annas iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Annas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0220, “Vīgriezes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 3-2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
 7. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
 8. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Pededzes pamatskolā.
 9. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
 10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
 11. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
 12. Par saistošo noteikumu Nr.___/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” izdošanu.
 14. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
 16. Par līdzekļu piešķiršanu sociālās palīdzības un sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai.
 17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas sistēmas ierīkošanai.
 18. Par izmaiņām Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvā.
 19. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
 20. Par Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 22. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.
Skip to content