Iznomās komercdarbībai

Alūksnes novada domes 26. augusta sēdē deputāti pieņēma lēmumu par projekta ietvaros attīstītās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, iznomāšanu.

 Lēmums paredz iznomāt komercdarbībai projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” ietvaros attīstīto teritoriju un ar to saistīto infrastruktūru (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 003 0002), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.

 Saskaņā ar domes lēmumu nekustamā īpašuma nomas termiņš noteikts līdz 12 gadiem. Nodrošinot īpašo nosacījumu izpildīšanu, nomnieks ir tiesīgs nodot objekta daļu apakšnomā personai, kas atbilst nomniekam noteiktajam statusam.

 Nomniekam ir pienākums līdz 2023. gada 31. decembrim no nomas līguma noslēgšanas kopā ar citiem komersantiem projekta attīstītajā teritorijā vai nekustamajā īpašumā, kas robežojas ar projekta īstenošanas vietu, investēt savā uzņēmējdarbībā projekta teritorijā ne mazāk kā 389 800 tūkstoši EUR un radīt ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas.

 Nomas tiesību izsoles organizēšanu un nosacītās nomas maksas noteikšanu uzdots veikt pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content