Domes sēdes 25.11.2021. darba kārtība

25.11.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunozolos”-5, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunozolos”-6, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīlēs”-20, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Ezera iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 23, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par kustamās mantas atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna iela 50, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
9. Par atbalstu nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 167 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi”.
11. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.10.2021. lēmumā Nr. 307 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 194 “Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
13. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” izdošanu.
14. Par Ziemera pagasta pārvaldes un Veclaicenes pagasta pārvaldes reorganizāciju.
15. Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
16. Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes vadītāju.
17. Par Centrālās administrācijas nolikumu.
18. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
19. Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
20. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu.
21. Par Alūksnes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
22. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam.
23. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules zaķi” sociālajam pakalpojumam.
24. Par maksas noteikšanu sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas”.
25. Par grozījumu Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 199 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”.
26. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 425 “Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”.
27. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam.
28. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā.
29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 146 “Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)””.
30. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai”.
31. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
32. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.

Skip to content