Tautsaimniecības komitejas 13.12.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 13.12.2021. sēdes darba kārtība

13.12.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam 0. redakcijas apstiprināšanu.
  3. Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  4. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas apstiprināšanu.
  5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu”.
  6. Par projektu “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai”.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.01.2020. noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”.
  8. Par Alūksnes novada pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”.
  9. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
  10. Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā.

 

Skip to content