Domes sēdes 28.04.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 28.04.2022. darba kārtība

28.04.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Izpilddirektora informācija.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 009 0068, “Cepļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmu paketes īpašumā Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par laipu nomu.
 6. Par zemes gabala Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašniekiem.
 7. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā, īpašumā “Saļņi”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.
 8. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu.
 9. Par grozījumu Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumā.
 10. Par Alūksnes novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2022. gadam.
 11. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
 12. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
 13. Par saistošo noteikumu Nr. __/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
 15. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 04.2022. lēmumā Nr.111 “Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei”.
 16. Par Atpūtas un dabas izziņas vietas (dabas mājas) īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
 17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 18. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” izdošanu.

SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ:

 1. [..].
 2. [..].
 3. [..].
Skip to content