Izpilddirektora informācija 28. aprīļa domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 28. aprīļa domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 28. aprīļa domes sēdē deputātiem sniedza informāciju par aktuālo pašvaldības darbā.

Izstrādāts  pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pirmsskolas grupu darba grafiks vasaras mēnešiem. Ja grupas tiek slēgtas, tiek noskaidrots, vai vecākiem būs nepieciešama vieta citā izglītības iestādē.

Veikta pirmsskolas izglītības iestāžu komplektācija 2022./2023.mācību gadam. Prognoze liecina, ka visi bērnudārzi var uzņemt visus bērnus, kuri pieteikti uzņemšanai 2022.gadā. Rindā  uzņemšanai 2023.gadā šobrīd ir 47 bērni.

No 04.04. – 08.04.2022. norisinājās Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas akreditācija.

Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīts saskaņošanai Alūksnes novada domes lēmums par Alūksnes novada pašvaldības vispārējas izglītības iestāžu institucionālo sistēmu.

Pēc ierobežojumu atcelšanas kultūras iestādes atsākušas savu darbību pilnā apjomā.

No 08.04. – 09.04.2022. Alūksnes novada pārstāvji piedalījās (jaunieši, vēsturnieki, represētie, pašvaldības pārstāvji) starptautiskā vēstures konferencē Vīlandē (Igaunijā).

Alūksnē darba sanāksmē viesojās Vispārējo deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” radošā grupa un Nacionālā kultūras centra pārstāvji par deju modelēšanas koncertu Alūksnē 11.06.2022.

21.04.2022. sākās parku skriešanas seriāls, kas turpināsies līdz jūnijam.

30.04.2022. notiks velo sacensības “Bānīša kauss 2022”, sāksies novada čempionāts basketbolā.

Par finansēm – galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 25.04.2022.:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu  izpilde – 27,39%;

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 78,04%;

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 32,42%.

Kopā izdevumu izpilde 21,89% no plāna.

Marta un aprīļa mēnešos izsludinātas 5 iepirkuma procedūras (Miera ielas, Alūksnē pārbūve un būvuzraudzība, aktīvās atpūtas parka būvdarbi, skaņas aprīkojuma piegāde E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, mērniecības pakalpojumi), noslēgti 6 līgumi par kopējo summu 3547181 bez PVN (mērniecības pakalpojumi, biznesa stacijas ēkas būvdarbi, Tālavas ielas būvdarbi un būvuzraudzība, ražošanas ēku būvdarbi un būvuzraudzība).

Kapitālsabiedrībās notiek gada pārskatu apstiprināšanas sanāksmes.

Pašvaldības darbinieki piedalījušies obligātajās regulārajās apmācībās par interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonu profesionālo ētiku.

1. aprīlī organizēta Iekšlietu ministres Marijas Golubevas vizīte Alūksnes novadā.

10.04.2022. Veclaicenes pagastā organizēts iedzīvotāju forums. Jaunalūksnes pagasta pārvalde organizē tikšanos ar iedzīvotājiem Bejā un Kolberģī par attīstības naudas apgūšanas iecerēm.

Uzsākts darbs pie lokālplānojuma izstrādes Peldu ielai 5A, Ošu ielai 3, 5, 3A, 3B, Alūksnē.

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti precizējumi projektiem “Energoefektivitātes paaugstināšanas Alūksnes novada pašvaldības ēkā” (Annas kultūras nams), “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai”.

Saņemts projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” (pašvaldības ceļi, ielas, ražošanas ēkas, biznesa stacija) apstiprinājums ar nosacījumiem un tiek gatavoti precizējumi.

Sagatavots un VARAM iesniegts prioritārā investīciju projekta “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” pieteikums.

Notiek tehniskās dokumentācijas sagatavošana grants ielu seguma atjaunošanai Alūksnē (Malienas, Melleņkalna, Ezermalas, Robežu, Cerību ielas) un Alsviķu pagastā (ceļa “Tālavas iela – Ķesteri” posms).

Apstiprināti Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna grozījumi par moduļu māju Kārklu ielā 5, Alūksnē darbības izslēgšanu no projekta, attiecīgi precizētas (samazinātas) projekta kopējās izmaksas par summu, kas tika paredzētas moduļu māju būvniecībai un aprīkošanai.

Nevienam nav sveša pašreizējā ģeopolitiskā situācija pasaulē, kas ietekmē visas nozares arī Latvijā. Covid-19 pandēmijas ietekmē 2021.gadā būvniecības nozarē bija strauja inflācija. Papildus pandēmijas ietekmei būvniecības izmaksu pieaugumu 2021.beigās un 2022.gada sākumā ietekmēja arī energoresursu cenu pieaugums. Šī gada 24.februārī, uzsākoties kara darbībai Ukrainā, sākās neatgriezeniska un pašreiz neprognozējama būvniecības nozarei būtiska negatīva ietekme ar strauju būvizstrādājumu cenu kāpumu un atsevišķu būvizstrādājumu nepieejamību. Eiropas Savienības ieviestās sankcijas no 2022.gada 2. marta par būvizstrādājumu importu no Krievijas un Baltkrievijas ietekmē nozīmīgāko būvmateriālu un izejvielu cenu un pieejamību. Jau rudenī saņēmām signālus un veicām pārrunas ar Izglītības un sporta centra būvnieku SIA “MONUM”, ar kuru līgums par projektēšanu un būvniecību noslēgts 2018.gada 6.septembrī par esošo tirgus situāciju. Šī gada 12.aprīlī esam saņēmuši atkārtotu vēstuli ar informāciju, ka, ņemot vērā esošo tirgus situāciju un straujo cenu kāpumu, nav iespējams realizēt objektu līdz galam par līgumā noslēgto summu. Līdz ar to informējam, ka tuvākajā  laikā uz komitejām un domes sēdi būs darba kārtības jautājums par sadārdzinājuma segšanu šajā objektā. Pagaidām nav aplēses par to, cik liela varētu būt sadārdzinājuma summa, kā arī vēl tiks precizēta informācija ar VARAM un IZM par sadārdzinājuma iekļaušanu attiecināmo izmaksu summā, lai varētu saņemt papildus aizdevumu šai summai. Sadārdzinājuma aprēķins un cenu kalkulācijas pamatojums tiks saskaņots ar atbildīgajām ministrijām.

Pašvaldībā saņemts Valsts kontroles veiktās revīzijas ziņojuma projekts, noslēdzies darbs pie 2021. gada pārskata.

Novadā no 28. aprīļa līdz 6. maijam notiek Spodrības nedēļa, kuras ietvaros iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja nodot lielgabarīta atkritumus, Alūksnē pērnā gada lapas un zarus. Iedzīvotāji, valsts institūcijas, uzņēmēji, novada izglītības iestādes iesaistās publisko teritoriju sakopšanas darbos.

Skip to content