Paziņojums par grozījumiem - Alūksnes novads

Paziņojums par grozījumiem

 Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.118 (prot.Nr.11,8.p.)  “Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” izdošanu, apstiprināti  saistošie noteikumi Nr. 9/2022  “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””, izsakot atsauci uz šo noteikumu III daļas “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” norādīto hipersaiti valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā jaunā redakcijā: “https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23348”.

Skip to content