Domes sēdes 30.06.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 30.06.2022. darba kārtība

30.06.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1. stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija .
2. Izpilddirektora ziņojums par kapitālsabiedrību darbu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 10–6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Alsviķu cehs”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
5. Par cirsmu paketes īpašumā “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā.
7. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu ” izdošanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
11. Par noteikumu Nr. _/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu.
12. Par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
13. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem.
14. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.
15. Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktoru.
16. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
17. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
18. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.
19. Par finansējuma pārkārtošanu sporta pasākumu organizēšanai.
20. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm un aģentūrām atlīdzības palielinājumam.
21. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jumta seguma nomaiņai.
22. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai.
23. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”.
24. Par finansējuma pārkārtošanu skolēnu pārvadājumiem.
25. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.
26. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
27. Par deputāta darbību domē.

Skip to content