Izpilddirektora informācija 28. jūlija domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 28. jūlija domes sēdē

 Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē 28. jūlijā pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis sniedza aktuālāko informāciju par iepriekšējo mēnesi.

 

 Sešu mēnešu laikā, kopš stājusies spēkā jaunā Alūksnes novada Attīstības programma 2022.-2027. gadam, ir uzsākta 24 investīciju projektu realizācija un pabeigta astoņu projektu realizācija. Kopā tas veido 12% no visām Investīciju plānā iekļautajām projektu idejām.

 

 Turpinās projektu “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” un “Vidzeme iekļauj” aktivitātes. Bērniem tiek nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums (piešķirts 11 bērniem), pieciem bērniem piešķirti Dienas aprūpes centra pakalpojumi. Viena bērna vecāks saņēmis atbalsta grupas pakalpojumu, rudenī plānotas atbalsta grupu nodarbības plašākā apmērā.

 Pieaugušajiem tiek nodrošināts Dienas aprūpes centrs (jūnijā pakalpojumu izmantojušas 13 personas), specializētajās darbnīcās jūnijā darbojušās 16 personas.

11. augustā Sociālo lietu pārvaldi apmeklēs Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar filmēšanas grupu – katrai pašvaldībai tiek veidots video materiāls par pakalpojumu norisi projekta ietvaros.

 Kopā šī gada laikā Sociālo lietu pārvalde izsniegusi jau 110 lēmumus par dažādu pakalpojumu piešķiršanu projekta mērķa grupām (salīdzinājumam – 2021. gadā visa gada ietvaros tie bija 60 lēmumi).

 

 Apstiprinātais projekta pieteikums par bijušās kodolraķešu bāzes Zeltiņos attīstības plānu ir viens no diviem “Jaunā Eiropas Bauhaus” uzsaukumā atbalstītajiem projektiem Latvijā. Alūksnes novada pašvaldības projekts paredz piesaistīt starptautisku ekspertu palīdzību teritorijas attīstības plāna izstrādei, lai tajā izveidotu kvalitatīvu un drošu tūrisma, uzņēmējdarbības un dabas izziņas infrastruktūru un kompleksu apsaimniekošanas risinājumu.

 

 Pēc septiņu mēnešu ilgas vērtēšanas procedūras noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” īstenošanu.

 

 Pabeigta četru ēku nojaukšana Tālavas ielā 5 projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ietvaros.

 

 Šī paša projekta ietvaros uzsākti būvdarbi pašvaldības autoceļa “Priedulāji-Kadiķi” seguma atjaunošanai Mālupes pagastā, un braucamā ceļa izbūvei Annas pagastā, notikuši spāru svētki ražošanas ēkai īpašumā “Zariņi” Jaunlaicenes pagastā.

 

 Uzsākta Miera ielas pārbūve Alūksnē. Pārējos objektos būvdarbi turpinās.

 

 Satiksmes ministrijā iesniegts pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai projektam “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2. kārta)”.

 

 Pēc izsolēm ir noslēgti līgumi ar individuālo komersantu “MARIENBURG ID” par ½ domājamās daļas Rūpniecībā ielā 1A, Alūksnē, laukuma nodošanu nomā, ar “North Wakeboarding Solutions” – par gaisa trošu ceļa nomu Tempļakalna parkā.

 

 Izsolē pārdotas cirsmu paketes “Bērziņos 5”, Jaunlaicenes pagastā, “Valsts mežā  356090095”, Jaunalūksnes pagastā, “Čikstu karjerā”, Alsviķu pagastā, Pleskavas ielā 4 un Merķeļa ielā 25, Alūksnē, par kopējo summu 259 526 EUR un kokmateriāli Tempļakalna parkā, Alūksnē, par 19 603 EUR.

 

 Jūnija ilgstošo un stipro lietavu rezultātā radītās sekas pilnībā novērstas uz pašvaldības ceļiem Malienas, Jaunalūksnes, Mālupes pagastos, darbi ir uzsākti vai tiks uzsākti Alsviķu, Jaunannas, Annas un Zeltiņu pagastos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegts pieteikums līdzfinansējuma no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saņemšanai.

 

 Līdz 29. jūlijam iedzīvotāji varēja piedalīties aptaujā par Pleskavas ielas Alūksnē nosaukuma maiņu.

 

 Līdz 1. jūlijam Dzimtsarakstu nodaļā izdarīts 51 dzimšanas reģistrs, kas ir par pieciem vairāk nekā pērn. Alūksnes novadā dzīvesvieta deklarēta 47 jaundzimušajiem. Šogad pirmajā pusgadā reģistrētas 33 laulības, kas ir par astoņām vairāk nekā pērn šajā pašā laika posmā. Miršanas reģistra ierakstu skaits uz 1. jūliju šogad ir 121, kas ir par 43 mazāk nekā pērn. No tiem 107 personām dzīvesvieta bija deklarēta Alūksnes novadā. 

 

 Galvenie ieņēmumu veidi un to izpilde uz 27.07.2022.:

iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 53,25% (pēc likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” uz 31.07.2022. jābūt 56,67% izpildei), nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde – 98,33%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija – 61,81%. Kopā izdevumu izpilde 50,97% no plāna.

 

 Iepirkumi periodā no 30. jūnija līdz 28. jūlijam: izsludināts iepirkums “Jaunlaicenes muižas parka un Ziemeru ozolu alejas koku kopšana”, atklāts konkurss “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā” izbeigts bez rezultāta, noslēgts 1 līgums par kopējo summu 42018,48 EUR bez PVN (“Epidemioloģiski drošas takas izveide Jaunlaicenes muižas parkā”).

 

 Darbu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā uzsākusi direktora pienākumu izpildītāja Uva Grencione-Lapseniete, Centrālajā administrācijā – klientu apkalpošanas speciāliste Laila Gražanska, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā – sporta centra menedžeris-sporta darba organizators Guntis Kozilāns.

 

 No 1. jūlija kultūras funkcija novadā tiek realizēta, darbu uzsākot Alūksnes novada Kultūras centram, Alūksnes novada bibliotēkai, Alūksnes novada muzejam. Ir uzsākta kultūras un sporta stratēģiju izstrāde. Kultūras darbinieki, Jaunlaicenes pagasta pārvalde, iesaistītās iestādes un speciālisti gatavojas III Vispasaules Malēniešu svētkiem Jaunlaicenē un Alūksnes pilsētas svētkiem, novadā notiek kapusvētki, pagastu svētki un citi plānotie pasākumi.

 

 Ir izstrādāti un saskaņoti Pededzes pagasta skolēnu pārvadājumu grafiki un laiki sabiedriskajam un Liepnas pagasta pārvaldes transportam, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu uz un no mācībām Alūksnē un Liepnā no šī gada 1. septembra. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Valsts SIA “Autotransporta direkcija” tiks informēti skolēnu vecāki par transporta maršrutiem un laikiem.

 

 Pieaugušo neformālās izglītības programmu līdzfinansēšanas konkursam iesniegts viens pieteikums.

 

 Līdz 26. jūlijam Alūksnes novadā reģistrēti 1194 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus.

 

 SIA “Alūksnes enerģija” 13. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, tarifu paredzot 84,11 EUR/MWh bez PVN.

 

Skip to content