Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 19.09.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 19.09.2022. darba kārtība

19.09.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” nolikuma apstiprināšanu.
  3. Par noteikumu Nr._/2022 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.
  4. Par Pededzes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
  5. Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldei.
  6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
  7. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
Skip to content