Finanšu komitejas 22.09.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.09.2022. sēdes darba kārtība

22.09.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par grozījumiem darba uzdevumā Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam izstrādei.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Siguldas iela 10-2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Salnas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0051, “Tornīši”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa iela 1-6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” – 10, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par 26.04.2012. Alūksnes novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 121 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga apbūvēta zemesgabala “Ferma”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 22.03.2018. lēmumā Nr. 84 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
9. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
10. Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
12. Par Pededzes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
13. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
14. Par papildu finansējuma piešķiršanu 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanai.
15. Par finansējuma piešķiršanu Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumiem.
16. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem furgona piekabes iegādei.
18. Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu.
19. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžai.
20. Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldei.
21. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 205 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam”.

Skip to content