Domes 24.11.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Domes 24.11.2022. sēdes darba kārtība

24.11.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Izpilddirektora informācija.
2. Par dzīvojamās mājas “Stūri 2”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 4 – 13, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4020 īpašumā Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par zemes Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas nodošanu atsavināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo īres māju būvniecībai.
7. Par piekrišanu veikt grozījumu nekustamā īpašuma pirkuma līgumā.
8. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā 1. redakcijas pilnveidošanu.
9. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, 1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr._/2022 izdošanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā” izdošanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
14. Par izmaiņām Administratīvās komisijas personālsastāvā.
15. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes nolikumā.
16. Par Alūksnes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu.
17. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
18. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
19. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
20. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
21. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 209 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
22. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā””.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.
24. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 225 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai”.
25. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā Nr. 294 “Par SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai”.
26. Par finansējuma piešķiršanu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei.
27. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Izglītības un sporta centra izveidei Alūksnes pilsētā.
28. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes izziņas centra telpu iekārtošanai.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
29. [..].
30. [..].

Skip to content