Tautsaimniecības komitejas 16.01.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 16.01.2023. darba kārtība

16.01.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu.
2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 23. decembra lēmuma Nr. 398 atzīšanu par spēku zaudējušu.
5. Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
6. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
7. Informācija par nekustamā īpašuma Alsviķu iela 2, Alūksnē lokālplānojuma gaitu.

Skip to content