Izpilddirektora informācija 23. februāra domes sēdē - Alūksnes novads

Izpilddirektora informācija 23. februāra domes sēdē

 Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis 23. februāra domes sēdē sniedza informāciju par aktuālo pašvaldības darbā.

 

 • Līdz 22. februārim Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 15 jaundzimušie, mūžībā aizgājuši 36 novada iedzīvotāji. Reģistrētas 3 laulības.

 

 • Sagatavoti un iesniegti 3 projektu pieteikumi:

“Verstis pilnas sajūtām Austrumlatvijā” Eiropas Savienības ārējo robežu programmā, 

“Igaunijas-Latvijas bagātā kultūras mantojuma labāka pieejamība ģimenēm, senioriem un citām sociālajām grupām Kultūras mantojuma tūrisms” Latvijas-Igaunijas pārrobežu programmā, 

“Vietējo sporta kopienu aktivizēšana no pierobežas reģioniem, īstenojot pārrobežu sadarbību – Sports visiemLatvijas-Igaunijas pārrobežu programmā.

 

 • 30. janvārī ekspluatācijā nodotas 3 ražošanas ēkas Alūksnē un Jaunlaicenē un 8. februārī ražošanas ēka “Biznesa stacija” Alūksnē, kuras tika uzbūvētas projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ietvaros, un telpas nodotas nomniekiem lietošanai.

 

 • 21. februārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi pēcuzraudzības pārbaudi projektiem “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā” un “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā”.

 

 • 15. februārī Alūksnes novadu sadraudzības vizītē apmeklēja un ar pašvaldības pārstāvjiem tikās Setomaa pašvaldības delegācija no Igaunijas. 

 

 • 10. februārī Alūksnes novadā viesojās Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars.

 

 • Februārī ir notikušas vairākas tikšanās ar komersantiem, kas iesaistīti projektu rezultatīvo rādītāju sasniegšanā. Šādas tikšanās notiek jau no novembra.

 

 • 17. februārī noticis Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Madonas inkubatora Alūksnes atbalsta vienības viena gada jubilejas pasākums “No pirmsinkubācijas līdz starptautiskajam mazajam biznesam”.

 

 • Februārī ir izsludināta pieteikšanās izsolei – nekustamajam īpašumam Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, ielu tirdzniecības organizēšanai – Gadatirgus organizēšanai pavasarī un rudenī.

 

 • 16. februārī notikusi Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidotās (3.) redakcijas publiskā apspriešana.

 

 • 22. februārī notikusi lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

 

 • Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, atkritumu apsaimniekošanas reģionos ietilpstošajām pašvaldībām līdz 2023. gada 30. jūnijam jāizstrādā un jāapstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālie plāni. 15. februārī notika pirmā Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027. gadam  izstrādes darba grupas sanāksme.

 

 • Turpinās darbs pie Valsts kontroles revīzijas “Alūksnes novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumība un lietderība, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi” ieteikumu ieviešanas.

 

 • Uzsākta  Valsts kontroles lietderības revīzija “Pašvaldības rīcība ar meža resursiem” par laika posmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

 • Pabeigta 2022. gada inventarizācija. Uzsākts 2022. gada pārskata sagatavošanas process.

 

 • Turpinās intensīvs darbs pie gatavošanās Dziesmu un Deju svētkiem. Ir sākusies svētku dalībnieku reģistrācija. Notiek kopmēģinājumi koriem, deju kolektīviem, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris piedalījies kopmēģinājumā Valmierā, Nacionālais kultūras centrs atlasījis TLMS “Kalme” darbus, kas piedalīsies izstādē svētkos. Svētkiem kopumā gatavojas ap 450 dalībnieki.

 

 • Turpinās darbs pie klientu apkalpošanas centru aprīkošanas novada bibliotēkās. Šobrīd klientu apkalpošanas punktos apkalpoti 2-3 apmeklētāji nedēļā.

 

 • Alūksnes novada muzejs uzsācis darbu pie darbības un attīstības stratēģijas izstrādes. Pabeigta koncepcijas izstrāde ekspozīcijai “Deportācijas”, ko paredzēts īstenot, piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda projekta līdzekļus. Turpinās pētnieciskais darbs “Padomju varas veiktās represijas un “Nacionālās pretošanās kustības Alūksnes novadā” deportāciju ekspozīcijai. Muzejā “Malēnieša pasaule” norit darbs pie mainīgās izstādes “Malēnija pasakās un teikās”.

 

 • Turpinās darbs pie lēmuma izpildes par izglītības iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidi.

Veikta likvidējamo  izglītības iestāžu pirmsskolas bērnu vecāku aptauja par nākamās izglītības iestādes izvēli.  Alūksnes PII “Cālis”, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Bejas pamatskolas pirmsskolas bērniem tiks nodrošinātas vietas  atbilstoši vecāku izvēlei. 

Izsludināta pretendentu pieteikšanās uz pedagogu amata vietām Alūksnes vidusskolā. Veikta pretendentu izvērtēšana uz direktora vietnieku izglītības jomā amata vietām. 

Atkārtoti veikta aptauja likvidējamo skolu skolēniem un vecākiem par skolu izvēli 2023./2024. mācību gadā. 

Uzsākta sabiedriskā un pašvaldības transporta maršrutu plānošana 2023./2024. mācību gadam. 

Uzsākta saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamiem” jaunās redakcijas izstrāde. 

Notiek iepirkuma sagatavošana par ēdināšanas pakalpojuma nodošanu ārpakalpojumam. 

Notiek likvidējamo skolu arhīva dokumentu sakārtošana un apstrāde. 

 

 • Februārī notikušas četras mācību priekšmetu olimpiādes, tajās piedalījušies 53 skolēni. Valsts kārtā ekonomikas, ģeogrāfijas un matemātikas olimpiādēs piedalīsies 3 skolēni.

 

 • Alūksnē notika skolēnu Teātra sporta Vidzemes atlases kārta, kurā piedalījās 20 komandas no Alūksnes, Madonas un Valmieras.

 

 • Ar lielu apmeklētāju skaitu 4. februārī notika ziemas festivāls “Jestrais Ķauķis 2023”, “Ķauķos”, Ziemera pagastā.

Ar rekordu – 98 dalībniekiem 11. februārī 10. reizi notika makšķerēšanas sacensības “Ilgāja zivtiņa 2023”, Ilgāja ezerā, Veclaicenes pagastā.

24. februārī Latvijas skolu Ziemas festivālā 2023 piedalījās 25 dalībnieki no Alūksnes novada vidusskolas, Alūksnes pilsētas sākumskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Strautiņu pamatskolas.

24., 25. februārī notika Stipro skrējiens ar suni “Alūksnes ziema 2023” Alūksnē.

Nedēļas nogalē Alūksnes novadā notika “Rallijs Alūksne 2023”.

 

 • Notiek darbs pie sporta zāļu cenrāža izstrādes, saistošo noteikumu par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai.

 

 • Laika periodā no 30. janvāra līdz 21. februārim Alūksnes novada pašvaldības autoceļi pagastos vidēji attīrīti no sniega 2-6 reizes. Pēc intensīvās snigšanas tiek izvests sniegs no Alūksnes pilsētas ielām atsevišķos posmos, pieturvietām, izglītības iestāžu tuvumā esošajiem posmiem.

 

 • Alūksnes Tūrisma informācijas centrs piedalījies starptautiskajā tūrisma izstādē “Tourest 2023” Tallinā.

 

 • Popularizējot “Izgaismotās Alūksnes” piedāvājumu, noorganizēts vakara pārgājiens sadarbībā ar Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu un gidi Unu Zaduminu.

 

 • 20. februārī, gatavojoties armijas parādei Alūksnē 4. maijā, notika pašvaldības un Nacionālo bruņoto spēku darba sanāksme.

 

 • Par pašvaldības budžeta ieņēmumiem:

Aprēķinot uz 22.02.2023. iemaksātos ieņēmumus pret paredzētajiem ieņēmumiem:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde 12,55%;

Nekustamā īpašuma nodoklis 31,50%;

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds 15,49%.

 

 • Iepirkumi periodā no 26. janvāra līdz 22. februārim:

Šobrīd norit atklātā konkursa “Inventāra piegāde daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām” pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas process un darbs pie tehnisko specifikāciju precizēšanas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumam.

Noslēgti trīs līgumi par kopējo summu 49030 EUR bez PVN, (“Būvprojekta “Pils ielas (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 038 1506) pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” ar SIA “Ceļu komforts” un “Jaunlaicenes muižas parka un Ziemeru ozolu alejas koku kopšana” ar Zigmāru Mazuli).

 

 • Turpinās darbs pie 2023. gada pašvaldības budžeta sagatavošanas. Tiekoties ar iestādēm, tiek analizēts katras iestādes sagatavotais budžets, iestādes mērķi un vajadzības.

 

 • 3. martā pulksten 16.00 notiks atvērto durvju diena Alūksnes sporta centrā.

 

 • Līdz 22.02.2023. Alūksnes novadā reģistrēti 2455 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit saņēmuši naktsmītņu, ēdināšanas un citus pakalpojumus.

 

 • 24. februārī, apritot gadam kopš Krievija iebruka Ukrainā, no pulksten 9.00 pie Mātes tēla, Alūksnē, visas dienas garumā pašvaldība un Alūksnes Kultūras centrs ikvienu iedzīvotāju aicināja iedegt sveces, paužot atbalstu Ukrainai. Savukārt 26. februārī biedrība “Jaunieši Alūksnes novadam” kopā ar Ukrainas iedzīvotājiem aicināja uz Tautu sadraudzības svētkiem pie pašvaldības ēkas.
Skip to content