Pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanas seminārus apmeklējuši ap 300  Vidzemes pašvaldību darbinieku - Alūksnes novads

Pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanas seminārus apmeklējuši ap 300  Vidzemes pašvaldību darbinieku

Pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanas seminārus apmeklējuši ap 300  Vidzemes pašvaldību darbiniekuŠ.g. janvārī noslēdzās klātienes un tiešsaistes semināri, kuros Vidzemes pašvaldību izpilddirektori un speciālisti, kopumā ap 300 pašvaldību darbinieku, apguva vadības un komunikācijas prasmes, kas tiem noderēs turpmākajā ikdienas darbā gan prasmīgi vadot darba kolektīvus, gan savstarpējā komunikācijā, gan arī saziņā ar  iedzīvotājiem.

Apmācības Vidzemes plānošanas reģions organizēja  ar mērķi padarīt efektīvāku gan iekšējo, gan ārējo pašvaldību komunikāciju, lai sekmētu organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu. Iegūtās zināšanas vairos pašvaldību kapacitāti publisko pakalpojumu nodrošināšanā. Šāda zināšanu stiprināšana ir īpaši būtiska apstākļos, kad līdz ar administratīvi teritoriālo reformu pašvaldību administrācijām un speciālistiem nācās pārorientēties jaunai darba kārtībai.

Tiešsaistē sešu vebināru ciklam pieslēdzās 269 pašvaldību speciālisti – pārvalžu vadītāji, nodaļu vadītāji, vadītāju vietnieki, uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, projektu vadītāji un citu jomu speciālisti, arī pašvaldību sekretāri, juristi, grāmatveži, sociālie darbinieki, pašvaldības policijas pārstāvji u.c. Tiešsaistes nodarbībās savas zināšanas stiprināja arī citi Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji. Savukārt divās klātienes darbsemināru nodarbībās vadības prasmes apguva 14 izpilddirektori un viņu vietnieki no astoņām Vidzemes pašvaldībām, kā arī VPR administrācijas vadītāja.

Pašvaldību speciālisti sešu vebināru ciklā “Pašvaldību darbinieku efektīva komunikācija publisko pakalpojumu sniegšanā pēc ATR” apguva dažādus komunikācijas aspektus, kas ikdienas saziņā ļaus prasmīgi integrēt organizācijas misiju un mērķus, t.sk. darbinieki labāk spēs saskatīt arī savu lomu mērķu sasniegšanā, precīzi uzstādīt savus individuālos mērķus un darba procesā sekot līdzi to izpildei, kā arī, pielietojot apgūtās metodes, prioritizēt savus darbus. Tika pievērsta uzmanība lojalitātei un kolektīvajai atbildībai, motivācijas saglabāšanai, visbeidzot aizvadot praktiskas nodarbības par efektīvu komunikāciju e-pastos.

Darbsemināru dalībnieki – pašvaldību speciālisti iegūtās zināšanas vērtē pozitīvi. Kā liecina apkopotās anonīmās atsauksmes, iegūtas daudz vērtīgas atziņas, atsvaidzinātas zināšanas.

Kāds apmācību dalībnieks norāda: “Mēs piedzīvojam radikālas pārmaiņas, ko izraisa krīzes. Bet pārmaiņas var būt arī nelielas izmaiņas iestādes procesos, paģērot darbinieku līdzšinējas attieksmes, uzvedības maiņu. Administratīvi teritoriālā reforma šajā nosacītajā pārmaiņu skalā ir kaut kur pa vidu. Vebināri ļāva paskatīties uz organizācijas vidi un darbinieku komunikāciju it kā no malas, ļāva saredzēt dažādās perspektīvas. Komunikācijas prasmes ir īpaši būtiskas pēc vairāku agrāko pašvaldību apvienošanās, jo īpaši pašreizējās jaunizveidotās komandas attiecību stiprināšanai un vienota darba stila un komunikācijas modeļa (gan iekšējā, gan ārējā) izveidei.”

Atsevišķi tika sagatavots mācību kurss arī pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, lai stiprinātu vadības prasmes. Darbsemināru “Vadības prasmju stiprināšana pašvaldības publisko pakalpojumu sniegšanā pēc ATR” cikla ietvaros divās nodarbībās tika  apskatīta pašvaldības misijas un mērķu sasaiste un integrēšana komandas vadības procesos. Tēmas skāra arī darbinieku  motivēšanu, individuālo sarunu vadīšanu un to nozīmību komandas veidošanā un darba efektivitātes palielināšanā un labbūtības veicināšanā. Tika apgūtas prasmes, kā atpazīt trūkumus un sekmēt atbalstošu vidi savā komandā. Vienlaikus tika apzināti individuālie motivējošie faktori un vajadzības, kas varētu palīdzēt vadītājiem viņu ikdienas darba procesos, atjaunojot enerģiju. Tika apgūtas dažādas sarunu metodes, kā arī tika veikts sava darba un rīcību audits un tika identificēti trūkumi komandas šī brīža komunikācijā, fiksējot risinājumus, kā to uzlabot.

Pašvaldību izpilddirektori mācības atzinuši kā vērtīgas un praktiski pielietojamas ikdienas darbā. Vienlaikus tika aicināts rīkot šādas mācības regulāri, ne tikai pašvaldības administrācijai, bet arī pārējo nodaļu vadītājiem. Izpilddirektori un viņu vietnieki, noklausoties divu intensīvo nodarbību saturu, secināja, ka vadītājiem ikdienā daudz vairāk laika jāvelta saviem darbiniekiem, viņus biežāk jāaicina uz sarunām un jāmeklē individuāla pieeja katram speciālistam.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis vērtē iegūtās zināšanas darbsemināros, sakot: “Paldies par iespēju kopā ar kolēģiem apgūt jaunas lietas un prasmes kolektīva un darbinieku vadīšanā, motivēšanā! Lai sasniegtu augstus mērķus, ir svarīgs komandas darbs. Mērķu izvirzīšana, izpratne par to sasniegšanu, motivēšana, komunikācija ir svarīgi aspekti veiksmīgam darbam. Problēmu identificēšana un iespējas to novēršanai ļaus veiksmīgi realizēt iecerēto.”

Apmācības kā noderīgas ikdienas darbam vērtē arī Varakļānu novada pašvaldības lietvede un projektu vadītāja Līna Nagle: “Cilvēks ir mūsu novada vērtība – uzskatu, ka cieņpilna attieksme ir jebkuru attiecību pamatā. Strādājot pašvaldībā un ik dienas komunicējot ar pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī citām institūcijām, ir patiešām svarīgi izprast, kā savu vēstījumu otram cilvēkam nodot tā, lai tas ir skaidrs un saprotams. Šīs mācības man ļāva kritiski izvērtēt savu ikdienas komunikāciju, ne tikai gūstot pārliecību par tās stiprajām pusēm, bet arī pamanot un atklājot lietas, kur tā būtu būtiski uzlabojama.  Tāpat ļoti augstu vērtēju iespēju iegūt jaunas zināšanas par efektīvu laika plānošanu un mērķu sasniegšanu. Vēlos izteikt pateicību Vidzemes plānošanas reģionam un projektā iesaistītajiem cilvēkiem par iespēju papildināt savas zināšanas.”

Vebināru cikla dalībniekiem pēc katras nodarbības bija jāaizpilda zināšanu tests; tie, kuri būs nokārtojuši visus testus, š.g. februārī saņems sertifikātu par zināšanu papildināšanu. Sertifikātu izsniegs  mācībspēks – uzņēmums “WIN Partners”.

Vidzemes plānošanas reģions vebināru ciklu un darbseminārus organizēja Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros; projekta finansējuma saņēmējs un vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

logo

Skip to content