Alūksnes novadā stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi - Alūksnes novads

Alūksnes novadā stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi

6. aprīlī stājušies spēkā divi Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi, savukārt divi saistošie noteikumi atzīti par spēku zaudējušiem.

Spēkā no 6. aprīļa

  • Kopš 6. aprīļa ir spēkā jauni saistošie noteikumi Nr.7/2024 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. To oficiālā publikācija ir Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 67. numurā 5. aprīlī. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties tiesību aktu portālā https://likumi.lv/ta/id/350950.

Tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība no gadskārtējā budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas nosacījumus un izlietojuma kontroles kārtību.

 

  • Spēkā stājušies arī saistošie noteikumi Nr.10/2024 Par interešu izglītības programmu licencēšanu”, kuru oficiālā publikācija arī rodama “Latvijas Vēstnesī” 5. aprīlī. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/350951.

Tie nosaka kārtību, kādā pašvaldības Licencēšanas komisija izsniedz licenci interešu izglītības programmas īstenošanai juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā.

Zaudē spēku no 6. aprīļa

  • No 6. aprīļa spēku zaudējuši divi saistošie noteikumi – Nr. 49/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības galvojuma studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” un Nr. 15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”.

Spēkā no cita termiņa

Savukārt 9. aprīlī “Latvijas Vēstneša” 69. numurā izsludināti divi pašvaldības domes saistošie noteikumi, kas gan spēkā stāsies vēlāk.

  • Tā saistošie noteikumi Nr.11/2024 Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novadā” būs spēkā no šī gada 1. maija. Tie noteiks interešu izglītības programmu īstenošanas kārtību novadā (neattiecas uz interešu izglītības programmām, ko īsteno pirmsskolas izglītības iestādes), valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību, līdzmaksājumu. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/351067.

 

  • No šī gada 1. septembra spēkā stāsies saistošie noteikumi Nr.12/2024 “Par līdzfinansējuma maksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības  iestādēs”. Tie regulēs kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa – līdzfinansējums – mācību procesa nodrošināšanai un līdzfinansējuma samazināšana par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Alūksnes Mūzikas, Alūksnes Mākslas un Alūksnes Sporta skolās. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/351068.

Visi Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Skip to content