Attīstības komitejas 15.04.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Attīstības komitejas 15.04.2024. sēdes darba kārtība

15.04.2024., plkst. 11:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra lēmumā Nr. 392 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas apstiprināšanu”.
  4. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 2/2012 atradnē “Lejupe”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.
  5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” izdošanu.
  7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” izdošanu.
  8. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi” izdošanu .
  9. Par saistošo noteikumu Nr. __/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
Skip to content