PII „Pūcīte” - Alūksnes novads

PII „Pūcīte”

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

Adrese: „Pūcītes”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV- 4350
Tālrunis: 29173881
Vadītāja: Ligita Belova, tālrunis 29475430
E- pasts: pucite@aluksne.lv

 Vispārīgā informācija par  iestādi:
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” atvērta kopš 1967. gada 11. decembra. Iestādē darbojas divas jaukta vecuma grupas, kuras apmeklē bērni līdz skolas gaitu uzsākšanai.
Bērnu uzņemšana notiek, atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
Galvenā mācību organizācijas forma-rotaļdarbība visas dienas garumā, gan telpās, gan ārā;
Iestādē tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana- brokastis, pusdienas, launags. Norēķinu kārtība, atbilstoši  Alūksnes novada domes lēmumam “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes PII “Pūcīte””.

JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PŪCĪTE” NOLIKUMS

Iesniegums uzņemšanai izglītības iestādē

Iesniegums reģistrācijai iestādē

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Bērnu rindas reģistrs

Pašnovērtējuma ziņojums

Iestādes īstenotās programmas: Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods-01011111)

Iestādes darba laiks: “Pūcīte” darbojas piecas darba dienas nedēļā. Darba laiks no plkst. 7.00 līdz 19.00

Jaunalūksnes PII “Pūcīte”misija: Jaunalūksnes PII “Pūcīte” darbojas, lai, sadarbības procesā ar ģimenēm,  nodrošinātu katram bērnam audzināšanas un izglītošanās  iespēju  bērncentrētā, pozitīvā,  iekļaujošā, daudzveidīgā, emocionāli un fiziski drošā vidē.

 Iestādes vīzija par izglītojamo: Zinātkārs, dzīvespriecīgs, ar prasmēm sadarboties bērns.

Iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: drošība, atbildība, cilvēka cieņa


Atbalsts  ģimenēm:

 • konsultācijas ģimenēm bērnu izglītošanas, attīstības un audzināšanas jautājumos;
 • logopēda nodarbības -1 reizi nedēļā-izglītojamiem no 5 gadu vecuma;
 • nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar Alūksnes novada skolu atbalsta centru, tiek pieaicināti atbalsta speciālisti- psihologs, speciālais skolotājs, logopēds;
 • deju nodarbības-divas reizes nedēļā;
 • atvieglojumi par ēdināšanu- 0.60EUR dienā- 5-6 gadīgajiem bērniem-Alūksnes novada pašvaldības finansējums.

 

Sadarbība ar ģimenēm:

 • iestādes izglītojamo vecāku iesaiste iestādes padomes darbībā;
 • iesaiste izglītojošos pasākumos;
 • kopīga svētku svinēšana un izbraucieni ārpus iestādes;
 • izglītojamo vecāku iesaiste veselīgas bērnu ēdienkartes nodrošināšanā;
 • talkas laukumu un teritorijas labiekārtošanai.

Sadarbība ar sabiedrību:

 • sadarbības pasākumi ar Jaunalūksnes bibliotēku lasītveicināšanai, grāmatu autoru iepazīšanai, digitālās vides iepazīšanai;
 • sadarbības pasākumi ar Kolberģa tautas namu- tautas tradīciju un iedzīvotāju darbības iepazīšanai, pasāķumi bērniem- projekta pasākumi, izrādes bērniem;
 • sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem- profesiju un uzņēmējvides iepazīšanai;
 • sadarbība ar Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādēm, skolu grupām.

 

Tradīcijas:

Ziemā- sniega prieki, aktivitātes, Meteņu svinēšana, “Pūcītes” dzimšanas dienas svinēšana, Ziemassvētku brīnuma gaidīšana, piparkūku cepšana;

Pavasarī- sējas darbi mazajos dārziņos-diedzēšana, stādīšana, Lieldienu gaidīšana un svinēšana, saimniecisko darbinieku dienas svinēšana, izlaiduma diena “Pūcēniem”- nākamajiem skolēniem;

Vasarā- peldes Alūksnes ezerā, Līgošana, pīrāgu cepšana, jauno “Pūcēnu” uzņemšana;

Rudenī-veselīgas garās pastaigas, Miķeļu, Mārtiņu svinēšana, ražas novākšana, sulu spiešana un sulu kūres, Skolotāju dienas svinēšana;

Visos gadalaikos- būšana ārā, svaiga gaisā, dabas baudīšana, sportiskas aktivitātes gan ikdienā, gan svētkos. Izbraucieni Alūksnes novada dabas objektu un vēsturisku vietu iepazīšanai.

Skip to content