PII „Pūcīte”

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

„Pūcītes”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts
Alūksnes novads, LV 4350
Vadītāja: Ligita Belova
Tālrunis: 64354009
e- pasts: pucite@aluksne.lv

JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PŪCĪTE” NOLIKUMS

Bērnu rindas reģistrs

Pašnovērtējuma ziņojums

"Kārtība Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” atvērta 1967. gada 11. decembrī Šobrīd tā ir divu grupu pirmsskolas izglītības iestāde, kuru apmeklē bērni līdz septiņu gadu vecumam Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods-01011111), darbojas piecas darba dienas nedēļā no plkst. 7.00 līdz 19.00, nodrošinot bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei. „Pūcīte” atrodas Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemā, netālu no Alūksnes pilsētas un Alūksnes ezera tuvumā, bērnu uzņemšana notiek, atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Iestādes darbības mērķis, uzdevumi
Lielu lomu ikdienā ieņem blakus esošie dabas objekti, ietekmējot iestādes kopējo darbību, kas ir vērsta uz bērnu vispusīgu un harmonisku attīstīšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Pedagoģiskajā darbībā veicinām latviskās dzīvesziņas popularizēšanu, svinot latviešu gadskārtu tradīcijas un svētkus.

Tradīcijas: gadskārtu svētku- Teņa diena, Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki- svinēšana, vecāku klubiņi un radošās darbnīcās, radošais konkurss „Pūcītes pavasaris”, tematiskas bērnu darbu izstādes, sporta izpriecas un svētki- rudenī, ziemā, pavasarī, veselības dienas, tematiski pasākumi, sadarbībā ar Jaunalūksnes bibliotēku, ekskursijas uz Alūksnes dabas muzeju, dažādiem Alūksnes pilsētas, novada objektiem .

Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm organizējam izglītojošus pasākumus bērniem. Ar Jaunalūksnes bibliotēku, izveidojusies īpaša un ilga sadarbība, galvenais darbības mērķis- veicināt bērnu interesi par grāmatu, iepazīstināt ar grāmatu autoriem, to ieguldījumu sabiedrības labā, kā arī izglītot bērnus par visām apkārt notiekošajām norisēm dabā, situācijām sabiedrībā. Aktīvi sadarbojamies ar Bejas novadpētniecības centru- viktorīnās un tematiskos pasākumos iepazīstam savu dzimto vietu un tuvāko apkārtni vēsturiski un mūsdienās. „Pūcīte” ilgstoši sadarbojas ar Kolberģa tautas namu- piedalāmies organizētajos pasākumos radot prieku visu paaudžu Jaunalūksnes pagasta iedzīvotajiem. Tradicionāli Jaunalūksnes pagasta pārvaldes telpās iekārtojam bērnu darbu izstādes, kurās atspoguļojas daļa no bērnu darba mācību gadā laikā. Spilgtākie pasākumi: bērnu svētki pagastā, Lieldienu pasākumi, Ziemassvētku pasākumi. Svinot Mārtiņus, Meteņus, Jāņus apciemojam Jaunalūksnes pagasta pārvaldes darbiniekus, Kolberģa ciemā esošos uzņēmumus, viņu darba vietās radot svētku noskaņu un kopīgi izspēlējot svētku tradīcijas. Iestādes darbība nebūtu iespējama bez bērnu vecāku līdzdalības gan ikdienas pedagoģiskajā procesā, gan ikdienas saimnieciskajā darbībā. Bērnu vecāki ir mūsu balsts, līdztekus Alūksnes novada pašvaldībai un Jaunalūksnes pagasta pārvaldei, veidojot piemērotu, drošu un izglītojošu vidi „Pūcītē”.

Iestādē darbojas iestādes padome, kurā apvienots iestādes pedagoģisko darbinieku, bērnu vecāku, pašvaldības pārstāvju kolektīvs, kas devis lielu ieguldījumu iestādes attīstībā- kopīgi piedaloties budžeta plānošanā, pedagoģiskajās norisēs, attīstības plānošanā.
Pedagoģisko jautājumu risināšanai, izveidota Pedagoģiskā padome, kuru sastāvā ir visi pedagoģiskie darbinieki. Pedagogi aktīvi piedalās iestādes pedagoģiskā darba plānošanā, metodisko pasākumu organizēšanā;
Pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanai un pedagoģiskā procesa kvalitātes novērtēšanai, iestādē darbojas pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisija.

Skip to content