Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Liepna, Liepnas pagasts
Alūksnes novads LV-4354

Direktore: Ilona Kazimirjonoka
26131191;
lvs@aluksne.lv

Tālrunis: 26131191
e-pasts: lvs@aluksne.lv

Kārtība Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas mācību procesa organizēšanai ar 2020.gada 1.septembri

Pašnovērtējuma ziņojums

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola sniedz mūsdienīgu kvalitatīvu izglītību Alūksnes novadā, Latvijas pierobežā, kur skolēnam ir iespēja apgūt zināšanu pamatus kopā ar vispārīgām jeb caurviju kompetencēm (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes) un vērtībās balstītiem tikumiem (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, tolerance). Personalizēta izglītība - iespējas un panākumi ikkatram.

  • Skola – mūsdienīga, droša, atbalstoša, atvērta, estētiski sakopta
  • Pedagogs – inovatīvs, radošs, saprotošs, uz sadarbību vērsts
  • Skolēns – mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs, draudzīgs
  • Vecāks – atvērts sadarbībai, līdzatbildīgs, uzticas skolai

Skola realizē:

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 1111),
vispārējās pamatizglītības programmu (kods 2101 111),
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 5811),
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 5611).
Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas darba uzlabošanā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā.
Savas spējas un talantus skolēni attīsta un izkopj, darbojoties daudzpusīgās interešu izglītības programmās.
Sporta stundas, interešu izglītības nodarbības un sporta sacensības notiek multifunkcionālajā sporta zālē.
Skolas telpās darbojas Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas mācību punkts.
Skola sniedz internāta pakalpojumus.

Liepnas pagasta skolu dibināšanas gadu
VĒSTURISKĀ IZZIŅA

1879.g.            atvērta Alekseja Grāvīša dibinātā Liepnas skola Demšu ciemā
1885.g.janv.        atvērta baznīcas draudzes skola pie pareizticīgo baznīcas

1887./88.m.g.     skola Kapugos – Aleksejā Grāvīša mājās
1916.g.                 skola no Kapugiem pārcelta uz Bērziņiem
1918.g.                 atvērta skola Kudinavā ( saukta Malienas 4-klasīgā pamatskola)
1919.g.                 atvērta 4-klasīgā pamatskola Kūdupē
1922.g.                 izveidotas divas 6-klasīgās pamatskolas Liepnā
1929.g.                 skolas ēka pārcelta uz Liepnu ( tagadējais tautas nams)
1933.g.                 izveidojas viena 6-klasīgā pamatskola Liepnā
1944.g.                 skola nodeg kara darbības rezultātā
1944.g.1.sept.      sāk darboties 7-gadīgā pamatskola
1944.g.                 izveidota Liepnas nepilnā vidusskola
1951.g.                 nodibināta Liepnas vidusskola
1954.g.                 pirmais vidusskolas izlaidums
1964.g.                 uzcelta tagadējā skolas ēka
1967.g.                 uzcelta internāta ēka
2019.g.1.aug.      reorganizēta Liepnas vidusskola
2019.g.1.aug.      sāk darboties Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Skip to content