Liepnas vidusskola

Liepnas vidusskola

Liepna, Liepnas pagasts
Alūksnes novads LV-4354

Direktora p.i: Ilona Kazimirjonoka
26131191; 64307074
lvs@aluksne.lv

Tālruņi: 64307075 (sekretāre – lietvede); 64381570 (virtuves noliktavas pārzine)
e-pasts: lvs@aluksne.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

1879. gada janvārī Aleksejs Grāvītis dibina skolu Demšu ciemā. Viņa dibinātā skola ir izglītības sākums Liepnas pagastā.
1950. gadā nodibināta Liepnas vidusskola.
1964. gadā uzcelta pašreizējā skolas ēka.
1967. gadā uzcelta skolas internāta ēka.
2009. gadā uzcelta Liepnas vidusskolas multifunkcionālā sporta zāle.
2014.gadā Liepnas vidusskolas mācību korpusa un internāta ēkas vienkāršotā renovācija projekta KPFI „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” Nr.KPFI – 15.2/214. 

Liepnas vidusskola sniedz mūsdienīgu kvalitatīvu izglītību Alūksnes novadā, Latvijas pierobežā. Skolas vērtības  - sadarbība (tradīcijas – kultūras, vēsturiskās, jaunu veidošana), līdzatbildība (tai skaitā, veselīgs dzīves veids, radošums mākslās.
Skolā tiek akcentēta pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetences attīstīšana. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām mūžizglītības jomā rada iespēju pilnvērtīgāk izmantot skolas infrastruktūru un telpas.

Skola realizē 6 izglītības programmas: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 1111), vispārējās pamatizglītības programmu (kods 2101 1111), vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 3101 1011), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 5811), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 5611), vispārējās vidējās profesionāli orientēta virziena izglītības programmu (kods 3101 4011).

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā izglītojamie apgūst tādus mācību priekšmetus kā dabas zinības, tekstildizainu, uztura mācību, uzņēmējdarbību.

Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas darba uzlabošanā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Sporta stundas, interešu izglītības nodarbības un sporta sacensības notiek jaunuzceltajā multifunkcionālajā sporta zālē.

Savas spējas un talantus skolēni attīsta un izkopj, darbojoties daudzpusīgās interešu izglītības programmās:

http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Tautas dejas 3. – 6. klase;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Tautas dejas 7. – 12. klase;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Vides dizains un lietišķā māksla 6. – 12. klase;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Sporta spēles 1. – 12. klase;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Teātra pulciņš 1. – 6. klase;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Vokālais ansamblis 1. – 9. klase.

Skolas tradīcijas:
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Zinību diena;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Valsts svētki;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Skolotāju diena;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Mātes dienai veltīts svētku koncerts;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Pēdējais zvans;
http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif Izlaidums 9. un 12. klasei.

Skolas īpašie piedāvājumi:

http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif skolas telpās darbojas Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas mācību punkts, kurā var apgūt profesionālās ievirzes programmu plastiskajā mākslā, un skolēni var apgūt mūzikas programmas minētajā skolā;

http://www.aluksne.lv/data/s_pic/kubiks_01_lk.gif skolēni darbojas kustības „Jaunsardze” 2.nodaļas 203.vienībā.