Nekustamais īpašums

 

Apbūvētas Alūksnes novada pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes iznomāšana

Apgrūtinājumu plānu saskaņošana

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzraudzība

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Ēkas numura, ielas un ēkas nosaukuma un telpu grupas informācijas zīmes pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Izziņas izsniegšana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli izsniegšana

Lēmuma par nekustamā īpašuma adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu izsniegšana

Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

Lēmuma pieņemšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām

Lēmumu pieņemšana darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamas zemes iznomāšana

Nedzīvojamo telpu iznomāšana

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām

Pašvaldības domes priekšsēdētāja izziņas izsniegšana par piekrišanu iegūt īpašumā zemi (izņemot lauksaimniecības) Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšana

Pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķinam sastādīšana

Teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana

Topogrāfisko plānu saskaņošana

Uzmērītu zemes gabalu platību apstiprināšana

Vienošanās par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Zemes ierīcības projektu apstiprināšana

Zemes ierīcības projektu nepieciešamības izvērtēšana un zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana

Zemes nomas līgumu slēgšana

Zemes pagaidu iznomāšana