Nekustamais īpašums - Alūksnes novads

Nekustamais īpašums

 

Apbūvētas Alūksnes novada pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes noma

Apgrūtinājumu plānu saskaņošana

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas saņemšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes

Atļaujas saņemšana ārpus meža augošu koku ciršanai

Detālplānojumu izstrādes uzsākšana

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšana

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli saņemšana

Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Izziņas saņemšana par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Lokālplānojuma izstrādes ierosināšana

Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Nekustamā īpašuma nosaukuma maiņa

Nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai apvienošana

Neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamas zemes iznomāšana

Nedzīvojamo telpu iznomāšana

Pašvaldības domes priekšsēdētāja izziņas saņemšana par piekrišanu iegūt īpašumā zemi (izņemot lauksaimniecības) Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos

Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšana

Topogrāfisko plānu saskaņošana

Uzmērītu zemes gabalu platību apstiprināšana

Vienošanās par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Zemes ierīcības projektu apstiprināšana

Zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana

Zemes nomas līgumu slēgšana

Zemes pagaidu iznomāšana

Skip to content