NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS - Alūksnes novads

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

 

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes

Veidlapa

Atvieglojumu saņemšana par nekustamā īpašuma nodokli

Veidlapa

Darījumi ar lauksaimniecības zemi 

Veidlapa fiziskām personām

Veidlapa juridiskām personām

Izziņas saņemšana par zemes vienības atļauto izmantošanu atbilstoši Alūksnes novada teritorijas plānojumam
Veidlapa
Izziņa par zemes vienībā plānotās darbības atbilstību Alūksnes novada teritorijas plānojumam
Veidlapa
Izziņa par apmežošanas atbilstību Alūksnes novada teritorijas plānojumam Veidlapa
Nekustamā īpašuma nosaukuma maiņa Veidlapa
Nekustamā īpašuma sadalīšana un/vai apvienošana
Veidlapa
Pieteikums līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgumam pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas

Veidlapa

Ziņojuma veidlapa

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

Veidlapa

Zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana

Veidlapa robežu pārkārtošanai

Veidlapa jauna īpašuma veidošanai laukos

Veidlapa jauna īpašuma veidošanai laukos (no pilnvarotās personas)

Veidlapa jauna īpašuma veidošanai pilsētā

Skip to content