PII „Saulīte”

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Katru rītu saulīte lec spoža 
Ezeros un upēs rotājās
Mugurā tai seģenīte koša 
Matos zelta bārkstis spīgojas.
/rindas no iestādes himnas/

Alsviķu PII “Saulīte”, Alsviķu pagasts
Alūksnes novads, LV 4333

Vadītāja: Evija Kubulniece
Tālruņi: 64354145, 29162206
e-pasts: saulite@aluksne.lv

Darba laiks:
izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā, 24 stundu darba režīmā. No plkst. 7.00 pirmdienās līdz 19.00 piektdienās

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” ir Alūksnes novada pašvaldības pakļautībā esoša izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai (kods: 01011111), kura to realizē atbilstoši LR Zinātnes un Izglītības ministrijas noteiktajām vadlīnijām, tajā iekļaujot un realizējot arī piecgadīgo un sešgadīgo valsts noteikto obligāto apmācību.

Tā darbojas kopš 1968.gada 10.marta.

Pedagoģiskā procesa organizācija:
Pedagoģiskais process iestādē tiek organizēts nepārtrauktā audzēkņu praktiskā, radošā, intelektuālā un fiziskā darbībā saskaņā ar dienas gaitu grupās, humānā mijiedarbībā ar pedagogiem, audzēkņiem un citiem darbiniekiem.
Plānojot pedagoģisko procesu, tiek ievērotas katra audzēkņa vajadzības, dotumi, pieredze, intereses, spējas, tiek nodrošināta attīstību veicinoša un droša vide, ievēroti personiskuma, pašdarbības, mūsdienīguma, pieejamības, pēctecības, sistemātiskuma, uzskatāmības un citi audzēkņa aktīvas darbošanās principi, tiek izvirzīti attīstoši, audzinoši un izglītojoši uzdevumi saskaņā ar audzēkņa individuālo attīstību un veselības stāvokli.
Izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļu, spēļu un integrētu rotaļnodarbību
veidā, kuras tiek organizētas visai grupai, apakšgrupām vai individuāli.

Iestādes vadītāja grupas komplektē ņemot vērā bērnu vecumu, bērnu skaitu un vecāku (aizbildņu) vēlēšanos (brāļiem un māsām iespējams būt vienā grupā).
Iestādē darbojas 2 grupas bērniem vecumā no 1-7 gadiem: mazbērnu grupa (1 līdz 3 gadi); vecākā grupa (3 līdz 7 gadi), kur mācību procesa laikā bērni dalās 2 apakšgrupās no 3-4 gadu vecumam un no 5-6 gadu vecumam.
Audzēkņu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē notiek atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības noteiktajai bērnu uzņemšanas noteikumu kārtībai.

Mūsu tradīcijas
Svinam 
gadskārtu ieražu svētkus – Miķeļus, Mārtiņus, Adventi, Ziemassvētkus, Sveču dienu, Meteņus, Lieldienas, Jāņus,
svētku dienas – Zinību dienu, Valsts svētkus, Mātes dienu, Ģimenes dienu, 

Rīkojam 
pārgājienus, rotaļu pēcpusdienas, tematiskus pasākumus un izstādes, mācību ekskursijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, Vecvecāku pēcpusdienu, jautros brīžus, sporta izpriecas, veselības dienas, teātra izrādes, izlaidumu,

Piedalāmies 
Pagasta un novada rīkotajos pasākumos un atbalstām ar savām teātra izrādēm vai koncertiem.

Iestādei ir sava himna un karogs.

Sadarbība ar: 
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu – dziedāšanas un zīmēšanas (tēlotājdarbības) pulciņi,
Alsviķu kultūras namu – deju pulciņš,
Alsviķu bibliotēku – Bērnu žūrija,
Alsviķu feldšerpunktu,
Strautiņu pamatskolu.