Alūksnes novada pašvaldības domes sēdes 28.12.2017. darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldības domes sēdes 28.12.2017. darba kārtība

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par nekustamā īpašuma “Liepiņas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 3. Par cirsmu “Eglaine – 3”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 4. Par bezatlīdzībā nodoto telpu lietošanas termiņu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klubs”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu.
 7. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi” 1.kārtas pārbūve”.
 8. Par projektu “Pašvaldības autoceļu “Liepiņi-Jaunzemi”, “Siveci-Darbnīcas” un “Darbnīcas-Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā”.
 9. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu.
 10. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Jāņkalna ielā 8-8, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 11. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai” izdošanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Grozījums Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” izdošanu.
 13. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. novembra lēmuma Nr.445 “Par saistošo noteikumu Nr.24/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošanu” atzīšanu par spēkā neesošu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr._2017 “Par Alūksnes novada domes 2012.gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
 15. Par Alūksnes novada domes 2016. gada 25. februāra lēmuma Nr.59 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 16. Par līdzekļu piešķiršanu Mālupes pagasta pārvaldei automašīnas iegādei.
 17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.11.2017. lēmumā Nr.444 “Par galvojumu SIA “Alūksnes slimnīca” radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācijai”.
 18. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” izdošanu.
 19. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2018. gadā.
 20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 21. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā.
 22. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.309 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
 23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.313 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””.
 24. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.312 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte””.
 25. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.311 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””.
 26. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.308 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis””.
 27. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.320 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā”.
 28. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.318 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ilzenes pamatskolā” .
 29. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.321 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā”.
 30. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.322 “Par pakalpojuma maksu Liepnas internātpamatskolā”.
 31. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.316 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā”.
 32. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.317 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”.
 33. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.319 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā”.
 34. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.315 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā”.
 35. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.314 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunlaicenes sākumskolā”.
 36. Par grozījumu Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr.331 “Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes sākumskolā”.
Skip to content