Alūksnes novada domes 25.01.2018. sēdes darba kārtība

25.01.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 002 0062, “Līči”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3644 004 0250, “Dainas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par amatpersonām, kas veic zemes un nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā.
 5. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumā Nr.72 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018. -2022. gadam izstrādes uzsākšanu”.
 7. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. darbības termiņu un aktualizētā Investīciju plāna 2015. – 2018. gadam apstiprināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu.
 9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr. 387 “Par projektu “Pašvaldības autoceļa  “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri –  Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā””.
 11. Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)”.
 12. Par projektu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”.
 13. Par projektu “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā”.
 14. Par projektu “Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā”.
 15. Par projektu “Apsaimniekošanas plāna izstrāde Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm”.
 16. Par projektu “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alūksnes ezera “iekšezera” ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai”.
 17. Par projektu “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””.
 18. Par Alsviķu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 19. Par Annas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 20. Par Ilzenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 21. Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 22. Par Jaunannas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 23. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 24. Par Kalncempju pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 25. Par Liepnas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 26. Par Malienas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 27. Par Mālupes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 28. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 29. Par Pededzes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 30. Par Veclaicenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 31. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 32. Par Ziemera pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
 33. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 34. Par noteikumu Nr._/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam” izdošanu.
 35. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldība budžeta līdzekļus”.
 36. Par atļauju Ingai OZOLIŅAI savienot amatus.
Skip to content