Finanšu komitejas 24.05.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 24.05.2018. sēdes darba kārtība

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par dzīvojamās mājas “Virši”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”-1, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”-3, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”- 4, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0065, “Papardes 14”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0137, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par cirsmas “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par noteikumu Nr._/2018 “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās telpās” apstiprināšanu.
10. Par 2013. gada 28. novembra Alūksnes novada domes lēmuma Nr.553 „Par maksas apstiprināšanu licenču izsniegšanai pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem” atzīšanu par spēku zaudējušu.
11. Par saistošo noteikumu „Par Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.45/2013 “Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
12. Par Administratīvās komisijas sastāvu.
13. Par projektu LIFE programmas projektu konkursam.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
15. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
16. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
18. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
19. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
20. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadīijumiem.
21. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
22. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
23. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
24. Par Pededzes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta “Pededzes centra labiekārtošanas darbi” summas saskaņošanu.
25. Informācija par Alūksnes Muzeja iesniegumu “Par finansējuma pieprasījumu senlietu restaurācijai”.
26. Informācija par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra iesniegumu “Par izmaiņām ABJC saimniecisko darbinieku amatu sarakstā”.
27. Informācija par īslaicīgās nomas aprēķinu Alūksnes Kultūras centrā.

Skip to content