Domes sēdes 31.05.2018. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes sēdes 31.05.2018. darba kārtība

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par dzīvojamās mājas “Virši”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”-1, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”-3, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu .
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļi”- 4, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0065, “Papardes 14”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0137, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par cirsmas “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par noteikumu Nr._/2018 “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamajās telpās” apstiprināšanu.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
11. Par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 23. novembra Alūksnes novada domes lēmumā Nr.441 “Par Civilās aizsardzības komisijas sastāvu”.
12. Par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 „Par Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2010 “Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
14. Par saistošo noteikumu „Par Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.45/2013 “Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
15. Par 2013. gada 28. novembra Alūksnes novada domes lēmuma Nr.553 „Par maksas apstiprināšanu licenču izsniegšanai pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem” atzīšanu par spēku zaudējušu.
16. Par projektu LIFE programmas projektu konkursam.
17. Par izglītojamo skaita noteikšanu.
18. Par Administratīvās komisijas sastāvu.
19. Par darba attiecību izbeigšanu ar R.KALNIŅU.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
21. Par pabalsta piešķiršanu (…).
22. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
23. Par Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
24. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
25. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadīijumiem.
26. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
27. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
28. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
29. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
30. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
31. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
32. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
33. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

Skip to content