Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.06.2018. sēdes darba kārtība

FINANŠU KOMITEJA
SĒDE Nr. 6
21.06.2018, plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3642 005 0045 un 3642 005 0046, īpašumā “Upmalieši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0132, “Zemgaļi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0074, “Zaļāsgravas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0113, “Mellīši 5”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par dzīvojamās mājas “Dārziņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.25 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 40-14, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu.
9. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.12 “Par projektu “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā” īstenošanai”.
10. Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”.
11. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam “Stipro skrējiens Ilzenē 2018”.
12. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Ilzenes pagastā.
13. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam.
14. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
15. Par līdzekļu piešķiršanu Mārkalnes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.
16. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
18. Par Ilzenes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta “Pašvaldības autoceļu “Liepiņi-Jaunzemi”, “Siveci-Darbnīcas”, “Darbnīcas-Līvāni” pārbūve” līdzekļu saskaņošanu.
19. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumā Nr. 254 “Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta””.
20. Par aizņēmumu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Alūksnē, III kārta” īstenošanai.
21. Par piedalīšanos URBACT III programmas projektā.
22. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” kapitāla daļu atsavināšanu.

Skip to content