Alūksnes novada domes 28.06.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Alūksnes novada domes 28.06.2018. sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE

SĒDE Nr. 8

28.06.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3642 005 0045 un 3642 005 0046, īpašumā “Upmalieši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0132, “Zemgaļi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0074, “Zaļāsgravas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0113, “Mellīši 5”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 40-14, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par dzīvojamās mājas “Dārziņi”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.25 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 9. Par Alūksnes novada pašvaldibas 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 10. Par noteikumu “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”” apstiprināšanu.
 11. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikumā.
 13. Par Alūksnes Tūrisma informācijas centru.
 14. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” kapitāla daļu atsavināšanu.
 15. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Helēnas ielā 24, Alūksnē, Alūksnes novadā.
 16. Par piedalīšanos URBACT III programmas projektā.
 17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr.12 “Par projektu “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā” īstenošanai”.
 18. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabla labiekārtošanas projekta realizācijai.
 19. Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”.
 20. Par izglītojamo neuzņemšanu Liepnas vidusskolas 10.klasē.
 21. Par darba attiecību izbeigšanu ar D.BIRKENBERGU.
 22. Par darba attiecību izbeigšanu ar I.ŽĪGURI.
 23. Par darba attiecību izbeigšanu ar I.AIZUPI.
 24. Par darba attiecību izbeigšanu ar Ā.DRIŅINU.
 25. Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Ilzenes pagastā.
 26. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam “Stipro skrējiens Ilzenē 2018”.
 27. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumā Nr. 254 “Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta””.
 28. Par aizņēmumu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Alūksnē, III kārta” īstenošanai.
 29. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
 30. Par līdzekļu piešķiršanu Mārkalnes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.
 31. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam.
 32. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 33. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 34. Par līdzekļu izdalīšanu Ziemera pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 35. Par Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija lēmuma Nr. 194 “Par Alūksnes novada domes 2013. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 45/2013 “Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu” atcelšanu.
 36. Par Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija lēmuma Nr. 193 “Par Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2010 “Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu” atcelšanu.
 37. SLĒGTĀ DAĻA: [..].
 38. Informācija.
Skip to content