Finanšu komitejas 19.07.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.07.2018. sēdes darba kārtība

19.07.2018, plkst. 10.00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 58-6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0258 īpašumā “Kalnacīrulīši”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
4. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
5. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
6. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu.
7. Par dalības maksu “Kristera kausa izcīņai pludmales volejbolā”.
8. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 26. februāra noteikumos Nr.2/2015 “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”.
10. Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu.
11. Par piedalīšanos projektā.
12. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr.404 “Par aizņēmumu projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai”.
14. Par līdzekļu piešķiršanu Liepnas pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.
15. Par līdzekļu piešķiršanu Liepnas vidusskolai.
16. Par līdzekļu piešķiršanu Strautiņu pamatskolai.
17. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.11 “Par neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējuma apstiprināšanu”.
18. Par nekustamā īpašuma “Vistaskalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
19. Par Alsviķu pagasta pārvaldes iesniegumu.

Skip to content