Finanšu komitejas 18.10.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.10.2018. sēdes darba kārtība

18.10.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0136 īpašumā “Retāji”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0135, “Krūmpapardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0241, “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzērvju iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piderošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” izdošanu.
7. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
8. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
9. Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietusūdeņu attīrīšanas izmaksu kompensāciju.
10. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam.
11. Par līdzekļu piešķiršanu nekustamā īpašuma uzturēšanai.
12. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” izdošanu.

Skip to content