Alūksnes novada domes 27.02.2019. sēdes darba kārtība

27.02.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Romeškalns-1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Čiksti”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
4. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija noteikumos Nr.2/2018 “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamajās telpās”.
6. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2017 ,,Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.
8. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
9. Par pilotprojektu “Transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā”.
10. Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.
11. Par projektu “Līdaku pavairošana Sudala ezerā”.
12. Par projektu “Līdaku pavairošana Indzera ezerā”.
13. Par projektu “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”.
14. Par projektu “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumā Nr.439 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018. gadam aktualizēšanu”.
16. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr.67 “Par pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības investīciju projektam”.
17. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.439 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””.
18. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr.202 “Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”.
19. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.
20. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.
21. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekļiem.
22. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu.
23. Par atļauju Arturam UPĪTIM savienot amatus.
24. Par Jaunannas pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
25. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
26. Par automašīnu iegādi.
27. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
28. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
SLĒGTĀ DAĻA:
30. [..].

Skip to content