Finanšu komitejas 23.05.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 23.05.2019. sēdes darba kārtība

23.05.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas „Liepna 104”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. 14 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 1 – 8, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3644 004 0272, “Stūrīši”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3644 001 0132, 3644 001 0133 un 3644 004 0248, “Vecgrēveles”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 004 0053, “Zīlītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 7. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3642 011 0136 un 3642 011 0126, “Jaunčiekuri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 9. Par Liepnas vidusskolas internāta maksas pakalpojumu.
 10. Par dalības maksu velobraucienam „Līkloči papardēs 2019”.
 11. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam „Stipro skrējiens Ilzenē 2019”.
 12. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu.
 13. Par projektu „Bērnu rotaļu laukuma papildināšana un teritorijas labiekārtošana Zeltiņos”.
 14. Par projektu “Rotaļu laukuma izveide Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”.
 15. Par projektu „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana un pilnveidošana Jaunannā sportam un atpūtai”.
 16. Par projektu “Aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana un labiekārtošana Alsviķos”.
 17. Par projektu “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā”.
 18. Par projektu “Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana”.
 19. Par projektu „Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā”.
 20. Par projektu „Teritorijas labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana “Muižā 1”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā”.
 21. Par projektu „Dabas tūrisma attīstība aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””.
 22. Par aizņēmumu projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai.
 23. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””.
 24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 25. Par Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 26. Par papildus finansējuma pieprasījumiem.
 27. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” izdošanu.
 28. Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Skip to content