Tautsaimniecības komitejas 19.11.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 19.11.2019. darba kārtība

19.11.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”” izdošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts, smilts-grants un mālsmilts atradnei “Pavasari”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
5. Par priekšlikumu dendroloģiskā stādījuma statusa atcelšanai Ilzenes parkam.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Skip to content