Pašvaldība gatavos divus projektus uzņēmējdarbības vides attīstībai novadā - Alūksnes novads

Pašvaldība gatavos divus projektus uzņēmējdarbības vides attīstībai novadā

 Alūksnes novada dome 18. decembra sēdē pieņēma lēmumu, ar kuru precizēja Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.-2019. gadam, izsakot jaunā redakcijā divas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansējamu projektu idejas.

 Pirmā no projektu idejām saistīta ar specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu atlases 3. pasākumu.

 Paredzēts īstenot projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā”, tā indikatīvā summa ir 589 712 EUR, tajā skaitā pašvaldības budžets 76 919 EUR, ES fondu finansējums 512 793 EUR.

 Īstenojot šo projektu, nodrošinās Rūpniecības ielas jaunizveidotās industriālās teritorijas tālāku attīstību, izbūvējot II kārtu – izveidos industriālo laukumu, apgaismotu, labiekārtotu teritoriju un inženierkomunikāciju pieslēgumu vietas, vienlaikus turpinot samazināt degradēto platību.

 Projektu īstenošanā sasniedzamos rezultatīvos rādītājus jānodrošina arī uzņēmējiem, līdz ar to plānots, ka šī projekta rezultātā būs radītas 3 jaunas darba vietas, piesaistītas investīcijas ne mazāk kā 215 000 EUR (kopsummā).

 Otra projekta ideja specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu atlases 2. pasākumam saistīta ar projektu “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”. Tā indikatīvā summa ir 150 000 EUR, tai skaitā pašvaldības budžets 74 889 EUR, ES fondu finansējums 75 111 EUR.

 Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privāto investīciju apjomu un sekmētu ražošanas industrijas attīstību novadā, projektā plānot ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā publiskā infrastruktūrā pašvaldības teritorijā – bijušajā PSRS raķešu bāzē Zeltiņu pagastā. Šobrīd bāzes teritorijā atrodas divi ražošanas uzņēmumi, kas sekmīgi darbojas kokogļu ražošanas, kokapstrādes un galdniecības nozarēs un izmanto aptuveni no esošās teritorijas blakus potenciālajai attīstāmajai teritorijai. Teritorijā, kas ir pašvaldības zemes īpašums, atrodas vidi degradējoša apbūve – ēku grausti, kurus nepieciešams demontēt. Projekta ietvaros plānots ierīkot industriālo teritoriju  – cietā seguma laukumu – ražošanas izejmateriālu un/vai produkcijas uzglabāšanas vajadzībām uzņēmējdarbības paplašināšanas sekmēšanai.

 Šī projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji – izveidota 1 darbavieta, piesaistītās investīcijas 150 000 EUR, labuma guvēju skaits – 2.

 Abas minētās projektu idejas tādā vai citā apmērā jau ir bijušas Alūksnes novada pašvaldības Investīciju plānā. Šobrīd ar domes lēmumu tās tika precizētas sakarā ar to, ka no pašvaldībai noteiktās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifisko atbalsta mērķu 5.6.2. un 3.3.1. līdzekļu kvotas ir naudas atlikums. Līdz ar to pašvaldība drīkst iesniegt nākamās projektu idejas atlikušā ERAF finansējuma apmērā, lai projektus varētu īstenot vēl pašreizējā plānošanas periodā.

Skip to content