Uz atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas var pretendēt, bet jāatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām

Alūksnes novada dome 7. aprīlī notikušajā sēdē atcēla savu 26. martā pieņemto lēmumu par krīzes skarto nozaru uzņēmumu īslaicīgu atbrīvošanu no pašvaldības mantas nomas maksas. 2. aprīlī izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” detalizē kārtību un nosaka kritērijus, kad komersants var pretendēt uz pašvaldības mantas nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu. Domes 26. martā pieņemtais lēmums atcelts tādēļ, ka Ministru kabineta noteikumi ir augstāka juridiska spēka normatīvais akts un tajos stingrāk traktētas prasības pret tām personām, kuras var pretendēt uz nomas maksas atvieglojumu saņemšanu.

Pašvaldība vērš uzmanību – fakts, ka dome ir atcēlusi savu, pirms attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izdošanas, pieņemto lēmumu, nenozīmē, ka personas, kas nomā pašvaldības mantu, nevar pretendēt uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu. Šīs personas var pretendēt uz iepriekš minētajiem atvieglojumiem tādā gadījumā, ja tās atbilst vienlaikus četriem iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem kritērijiem:

1) komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 2020. gada 29. februārim;

2) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro;

3) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;

4) komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

PAPILDINĀTS: Ministru kabinets 2020. gada 9. aprīlī ir veicis grozījumus Ministru kabineta 02.04.2020.  noteikumos Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību””.
Ar grozījumiem tiek precizēts Ministru kabineta noteikumu 1. punktā norādītais noteikumu mērķis, skaidri pasakot, ka Ministru kabineta noteikumi ir attiecināmi uz ikvienu krīzes skarto komersantu, kurš nomā publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu vai kustamo mantu un kurš vienlaikus atbilst visiem 3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Tāpat ir precizēts punkts par pieļaujamo nodokļu parāda apmēru: komersantam iesnieguma iesniegšanas dienā nav VID administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.
Ar grozījumu tekstu var iepazīties šeit:
https://likumi.lv/ta/id/313930-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-2-aprila-noteikumos-nr-180-noteikumi-par-publiskas-personas-un-publiskas-personas-kontrol

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste