Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.04.2020 darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.04.2020 darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA
SĒDE Nr. 4
15.04.2020., plkst. 11:00

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 3. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 4. Par saistošo noteikumu Nr. _/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā” izdošanu.
 7. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.8/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” precizēšanu.
 8. Par Zeltiņu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 9. Par grozījumu Bejas pamatskolas nolikumā.
 10. Par Bejas pamatskolas attīstības plāna saskaņošanu.
 11. Par atbalstu un finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
 12. Par projektu “Pededzes stāsti”.
 13. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
Skip to content