Finanšu komitejas 23.04.2020 darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 23.04.2020 darba kārtība

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par cirsmas “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par kokmateriālu atsavināšanu un līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
6. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
7. Par aizņēmumu ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionālizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” īstenošanai.
8. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 07.04.2020. lēmumā Nr.107 “Par valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājuma izlietojumu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā”.
10. Par finansējuma pārkārtošanu “COVID-19” izplatīšanas ierobežošanai.
11. Par projektu “Pededzes stāsti”.
12. Par atbalstu un finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
13. Par līdzekļu izdalīšanu Ziemera pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
14. Par Ilzenes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu “Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema publisko teritoriju apgaismojuma izbūve un autoruzraudzība”.
15. Par Ziemera pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu “Ziemeru pamatskolas sporta laukuma pārbūve”.
16. Par Annas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu “Annas ciema publiskās teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana”.

Skip to content