Domes 30.04.2020. sēdes darba kārtība

Pulksten 10.00

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmas “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par kokmateriālu atsavināšanu un līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
 6. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2020.-2024. gadam apstiprināšanu.
 7. Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām.
 8. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
 9. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu.
 10. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr. _/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr. __/2020 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā” izdošanu.
 15. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.8/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” precizēšanu.
 16. Par grozījumu Bejas pamatskolas nolikumā.
 17. Par Zeltiņu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 18. Par atbalstu un finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem.
 19. Par projektu “Pededzes stāsti”.
 20. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 21. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 07.04.2020. lēmumā Nr.107 “Par valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājuma izlietojumu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā”.
 22. Par finansējuma pārkārtošanu “COVID-19” izplatīšanas ierobežošanai.
 23. Par aizņēmumu ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” īstenošanai.
 24. Par līdzekļu izdalīšanu Ziemera pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 25. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA”.